Tule mukaan!

Meiltä saat tietoa ja vertaistukea allergiaan ja astmaan, atooppiseen ihottumaan. Yhdistyksessämme toimii myös erikoisryhmä sisäilmasairastuneille. Osallistu iltoihin, tapahtumiin ja ryhmiin.

Tuhtia tietoa ja oppaita arkeen www.allergia.fi

Tervetuloa sääntömääräiseen syyskokoukseen 23.11.2022, klo 18.00, suoraa kotisohvaltasi

Sääntömääräinen syyskokous 23.11.22 klo 18.00 Eisnäsinkatu 15, 65230 Vaasa. Käsiteltävät asiat sääntömääräisen syyskokouksen asiat. Tervetuloa

Stadgeenligt höstmöte 23.11.22 klo 18.00 Eisnäsgatan 15, 65230 Vasa. Höstmötets stadgeenliga ärenden behandlas. Välkomna!

Kokous toteutetaan teams-kokouksena, mutta toimistoon mahtuu jokunen, te jotka haluatte toimistolle ottakaa yhteyttä allergy.wasa@gmail.com

Voit osallistua tästä linkistä:
Liity tietokoneellasi tai mobiilisovelluksella
Sinut on kutsuttu liittymään Microsoft Teams -kokoukseen

Otsikko: Pohjanmaan Allergia- ja astmayhdistyksen syyskokous
Aika: keskiviikkona 23. marraskuuta 2022 18.00.00 Itä-Euroopan
normaaliaika

Liity kokoukseen tietokoneellasi tai mobiilisovelluksella
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI4NzljMzQtZDA4YS00NzNkLThhZGUtMzVjYzRiMDllM2Fm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22df030473-25d7-4467-9d3f-b46cd979ff10%22%2c%22Oid%22%3a%228c85d9df-8443-4080-8bcf-b8164bf21447%22%7d



Pohjanmaan Allergia- ja astmayhdistys ry/Österbottens Allegi- och Astmaföreningen rf

Sääntömääräinen syyskokous 23.11.2022, klo 18.00/Stadlighöst mötet 23.11.2022, klo 18.00

Paikka: teams-kokous ja Pohjanmaan Allergia-ja Astmayhdistyksen tilat

ESITYSLIST

1.Kokouksen asiat/Ärenden om mötet

1. öppnande av mötet/ 1. kokouksen avaus

2. val av ordförande, sekreterare och protokollgranskare för mötet och vid behöv två rösträknare

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. godkännande av mötets arbetsordning

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. godkännande av föreningens verksamhetsplan för följande kalenderår/

5. hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi

6. fastställande av beloppet på de medlemsavgifter som tas ut för följande kalenderår/

6. määrätään seuraavalta kalenterivuodelta perittävien jäsenmaksujen suuruus

7. godkännande av föreningens budget för följande kalenderår/

7. hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi

8. fastställande av antalet styrelseledamöter

8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

9. val av styrelseordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter

enligt avgångsordningen

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisuuden mukaan

10. käsitellään eroanomus

10. Behadlas en skildnasbe

11. val av verksamhetsgranskare och vice verksamhetsgranskare eller vid behov revisor

och vice revisor

11. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja taikka tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

12. beslut om sättet att sammankalla ett möte

12. päätetään kokouskutsutavasta

13. behandling av övriga ärenden som nämns i möteskallelsen

13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Muistattehan yhdistyksen ryhmät. Mukavaa syksyä. Hallitus